DEFINICJE

 • Kosmetyczka24.com - portal promocyjny dla firm.
 • Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Kosmetyczka24.com informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. Rejestracja firmy:
  1. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta. Utowrzenie konta jest możliwe poprzez kontakt z naszym przedstawicielem. Dane kotaktowe znajdują się w dziale Kontakt. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
 3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez kotakt z przedstawicielem handlowym.
 4. Prawa autorskie:
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Kosmetyczka24.com.
  2. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Kosmetyczka24.com danych.
 5. Dane i materiały:
  1. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.
  2. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie przekazane przez nią do Kosmetyczka24.com dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Kosmetyczka24.com związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Kosmetyczka24.com poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Kosmetyczka24.com materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Kosmetyczka24.com nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Kosmetyczka24.com, w katalogach oraz serwisach branżowych.
 9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Kosmetyczka24.com w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Kosmetyczka24.com
 10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Kosmetyczka24.com, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność:
  1. Firma rejestrując się ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazane portalowi Kosmetyczka24.com dane, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  3. W sytuacji, gdy portal Kosmetyczka24.com uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Kosmetyczka24.com upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. Kosmetyczka24.com nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Kosmetyczka24.com. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 3. Kosmetyczka24.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Kosmetyczka24.com.
 4. Kosmetyczka24.com nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 5. Kosmetyczka24.com nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Kosmetyczka24.com w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 6. Kosmetyczka24.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 7. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Kosmetyczka24.com, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Kosmetyczka24.com. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Kosmetyczka24.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU

 1. Dodanie Firmy możliwe jest poprzez kontakt z przedstawicielem handlowym.
 2. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zostanie wysłany na żądanie na podany adres email.
 3. Po zakończeniu procedur związanych z publikacją danych Firma zobowiązana jest do dokonania płatności umówionej ceny pakietu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora prezentacja wyświetlana będzie jako wpis. Z chwilą zaksięgowania wpłaty wpis zostanie przeniesiony do umówionej wersji pakietu. Postanowienia zdania poprzedzającego w zakresie płatności nie mają zastosowania do wpisu.
 4. Firma akceptując niniejszy Regulamin upoważnia Kosmetyczka24.com do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Okres obowiązywania wszystkich pakietów z zastrzeżeniem zd. 2 wynosi 12 miesięcy i biegnie od dnia otrzymania przez Kosmetyczka24.com potwierdzenia dokonania płatności. Dodanie wpisu odbywa się na czas nieoznaczony.
 6. Firmie w każdej chwili przysługuje prawo do zrezygnowania z usług oferowanych przez portal. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 7. Rezygnacja z pakietu powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem pakietu. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje przedłużenie okresu obowiązywania pakietu o kolejne 12 miesięcy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności - postanowienie punktu III.5. stosuje się odpowiednio.
 8. Rezygnacje, o których mowa w pkt 6 i 7 Regulaminu odbywają się za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości rezygnację należy złożyć telefonicznie pod numerem (022) 392 04 38.
 9. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Kosmetyczka24.com kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadająca do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z chwilą otrzymania przez Kosmetyczka24.com potwierdzenia dokonania płatności (dopłaty) rozpoczyna się nowy 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 10. Kosmetyczka24.com zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, a w szczególności zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w stosunku do zarejestrowanych w portalu Firm w trakcie trwania umowy.
 11. Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
 12. Kosmetyczka24.com nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego doboru słów kluczowych przez Firmę, otrzymanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałe Firmy (tzw. bidowanie).

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej kontakt@kosmetyczka24.com
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Kosmetyczka24.com. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. Kosmetyczka24.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Kosmetyczka24.com.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Słowa kluczowe:
botox 2767
colagen 2763
cosmelan 2763
henna 2768
kwasy 2886
lifting 2765
lipoliza 2764
makijaż 2768
manicure 2773
opalenizna 2762
oxybrazja 2762
parafina 2769
pedicure 2773
peeling 2766
sanarium 2761
shellac 2762
solarium 2760
tipsy 2765
Spa
Znak zapytania

Co daje peeling kawitacyjny?

Peeling kawitacyjny za pomocą zjawiska kawitacji oczyszcza bezboleśnie skórę, zaskórniki, reguluje i usuwa nadmiar sebum, pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, wygladza naskórek, odświeża, daje efekt uelastycznienia, wyrównuje koloryt skóry. czytaj wię™cej >>
Znak zapytania

W jakich najkrótszych odstępach można powtarzać zabieg mikrodermabrazji?

Zabieg mikrodermabrazji można w ekstremalnych przypadkach wykonywać najczęściej co 4 dni, natomiast zalecane to jest dla osób u których skóra jest w znacznym stopniu zanieczyszczona, gdy ma blizny potrądzikowe i jest gruba co powoduje, że wymaga silnego z czytaj wię™cej >>
Znak zapytania

Jak mieć wypielęgnowane stopy na wakacje?

W pierwszej kolejności należy stosować codzienny peeling, które pozwoli na regularne złuszczanie naskórka oraz stosowanie kremów specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji stóp. W wakacje, gdy stopy narażone są na działanie wielu czynników, niezbędna jest w czytaj wię™cej >>
Na skróty: Kosmetyczka | Artykuły | Promocje | Pytania do specjalistów | Blog | Regulamin | Kariera | Kontakt | Obsługa Marketingowo - Reklamowa